„XI Janowskie Dni Karpiowe 2019” w dniach 11-15 września 2019  r. otwarte ogólnopolskie zawody karpiowe na zbiorniku wodnym Zalew Janów Lubelski.

Zasady uczestnictwa

1.  Organizator  WKS CARP CLUB JANÓW LUBELSKI.

2.  Organizator ma prawo dokonać zmiany terminu, programu organizacji przed lub w trakcie trwania zawodów z przyczyn od niego niezależnych. O zmianie terminu zawodów uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej 30 dni przed zawodami.

3.  Biorący udział w zawodach wędkarskich –  „XI Janowskie Dni Karpiowe 2019” są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, programu organizacji zawodów pod rygorem wykluczenia z zawodów.

4.  Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej, w zawodach biorą udział dwuosobowe drużyny tworzące team. Każda drużyna może mieć jednego asystenta (trenera, opiekuna).

5.  Zgłoszenia drużyn w formie pisemnej lub elektronicznej będą przyjmowane do dnia 15 lipca 2019 roku. Zgłoszeń prosimy dokonywać elektronicznie na adres mailowy wks@carplja.pl  podając dane: imiona i nazwiska startujących, nazwę temu (klubu).

6.  O rezygnacji ze startu w zawodach uczestnik / drużyna / musi poinformować organizatorów pisemnie, najpóźniej na 30 dni przed terminem zawodów. Po tym terminie organizator ze względu na poniesione koszty organizacyjne zwróci 50% składki organizacyjnej stanowiącej całościowy udział w kosztach organizacji zawodów.

7.  Składka członkowska (organizacyjna) stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wynosi: 500,00 złotych od drużyny (słownie: pięćset złotych)

8.  Składkę członkowską (organizacyjną) stanowiącą udział w kosztach organizacji zawodów należy wpłacić na rachunek bankowy PBS  21 9410 0000 2001 1017 9618 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2019 roku. Brak wpłaty będzie jednoznaczny z wykluczeniem drużyny ze startu.

Informacje organizacyjne:

1.   Nagradzane miejsca – od pierwszego do trzeciego włącznie, największa ryba zawodów.

2.   Podczas zawodów zapewniamy  jeden ciepły posiłek dziennie na łowisku.

3.   Szczegółowy program oraz regulamin zawodów zostanie przekazany drużynom startującym.

 Telefony kontaktowe organizatorów:Jerzy Radomski  tel.  509 635 468 Dzadz Grzegorz  tel. 696 940 112