Ogólnopolskich Zawodów Karpiowych pod nazwą: „III Puchar STARBAITS 2020” w dniach 20-24 maja 2020 r. zawody rozgrywane na zbiorniku wodnym Zalew Janów Lubelski.

Zasady uczestnictwa

  1. Organizator  WKS CARP CLUB JANÓW LUBELSKI.
  2. Organizator ma prawo dokonać zmiany terminu, programu organizacji przed lub w trakcie trwania zawodów z przyczyn od niego niezależnych. O zmianie terminu zawodów uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej 30 dni przed zawodami.
  3. Biorący udział w zawodach wędkarskich – „III Puchar STARBAITS 2020” , są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, programu organizacji zawodów pod rygorem wykluczenia z zawodów.
  4. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej, w zawodach biorą udział dwuosobowe drużyny tworzące team. Każda drużyna może mieć jednego asystenta (trenera, opiekuna).
  5. Zgłoszenia drużyn w formie pisemnej lub elektronicznej będą przyjmowane do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Zgłoszeń prosimy dokonywać elektronicznie na adres mailowy wks@carplja.pl  podając dane: imiona i nazwiska startujących, nazwę temu (klubu).
  6. O rezygnacji ze startu w zawodach uczestnik / drużyna / musi poinformować organizatorów pisemnie, najpóźniej na 30 dni przed terminem zawodów. Po tym terminie organizator ze względu na poniesione koszty organizacyjne zwróci 50% składki organizacyjnej stanowiącej całościowy udział w kosztach organizacji zawodów.
  7. Składka członkowska (organizacyjna) stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wynosi: 500,00 złotych od drużyny (słownie: pięćset złotych)
  8. Składkę członkowską (organizacyjną) stanowiącą udział w kosztach organizacji zawodów należy wpłacić na rachunek bankowy PBS  21 9410 0000 2001 1017 9618 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Brak wpłaty będzie jednoznaczny z wykluczeniem drużyny ze startu.