„XIV Janowskie Dni Karpiowe 2022” w dniach 7-11 września 202 r. otwarte ogólnopolskie zawody karpiowe na zbiorniku wodnym Zalew Janów Lubelski.

Komunikat organizacyjny XIII JDK 2022

Zasady uczestnictwa
1. Organizator WKS CARP CLUB JANÓW LUBELSKI.
2. Organizator ma prawo dokonać zmiany terminu, programu organizacji przed lub w trakcie trwania zawodów z przyczyn
od niego niezależnych. O zmianie terminu zawodów uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej 30 dni przed
zawodami.
3. Biorący udział w zawodach wędkarskich – „XIV Janowskie Dni Karpiowe 2022”, są zobowiązani do przestrzegania
regulaminu, programu organizacji zawodów pod rygorem wykluczenia z zawodów.
4. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej, w zawodach biorą udział dwuosobowe drużyny tworzące team. Każda
drużyna może mieć jednego asystenta (trenera, opiekuna).
5. Zgłoszenia drużyn w formie pisemnej lub elektronicznej będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2022 roku. Zgłoszeń
prosimy dokonywać elektronicznie na adres mailowy wks@carplja.pl podając dane: imiona i nazwiska startujących,
nazwę temu (klubu).
6. O rezygnacji ze startu w zawodach uczestnik / drużyna / musi poinformować organizatorów pisemnie, najpóźniej na 30
dni przed terminem zawodów. Po tym terminie organizator ze względu na poniesione koszty organizacyjne zwróci 50%
składki organizacyjnej stanowiącej całościowy udział w kosztach organizacji zawodów.
7. Składka członkowska (organizacyjna) stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wynosi: 700,00 złotych od
drużyny (słownie: siedemset złotych), płatna wyłącznie na rachunek bankowy w wysokości składki ustalonej na
drużynę.
8. Składkę członkowską (organizacyjną) stanowiącą udział w kosztach organizacji zawodów należy wpłacić wyłącznie na
rachunek bankowy PBS 21 9410 0000 2001 1017 9618 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2022
roku. Brak wpłaty będzie jednoznaczny z wykluczeniem drużyny ze startu.

Informacje organizacyjne:
1. Nagradzane miejsca – od pierwszego do trzeciego włącznie, największa ryba zawodów.
2. Podczas zawodów zapewniamy jeden ciepły posiłek dziennie na łowisku.
3. Szczegółowy program oraz regulamin zawodów zostanie przekazany drużynom startującym.

Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania procedur reżimu sanitarnego w związku z panującą
pandemią. Organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów z przyczyn ograniczeń czy też innych
nieprzewidzianych obostrzeń związanych z pandemią COVID.